# کد رشته عنوان رشته تاریخ گزارش
1 111132 رياضيات و كاربردها 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
2 111210 زيست شناسي گرايش عمومي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
3 111212 زیست شناسی سلولی و مولکولی 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
4 111230 زيست شناسي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
5 111320 فيزيك (هسته اي ) -
6 1113331 فیزیک 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
7 111338 فيزيك (حالت جامد) 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
8 111420 شيمي گرايش محض 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
9 111440 شيمي (كاربردي ) 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
10 111510 مهندسي كامپيوتر(نرم افزار) 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
11 111611 زمين شناسي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
12 111910 علوم كامپيوتر 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
13 112010 مهندسي معماري 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
14 112215 مهندسي صنايع 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
15 121130 علوم تربيتي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
16 121142 آموزش و پرورش ابتدايي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
17 121172 علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
18 121177 امور تربيتي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
19 121210 مترجمي زبان انگليسي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
20 121320 زبان و ادبيات فارسي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
21 121413 حسابدار ي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
22 121521 تربيت بدني و علوم ورزشي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
23 121617 جغرافيا 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
24 121647 جغرافيا و برنامه ريزي شهري 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
25 121664 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
26 121665 جغرافيا و برنامه ريزي شهري 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
27 121666 آب و هوا شناسي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
28 121667 ژئومورفولوژي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
29 121720 روانشناسي عمومي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
30 121723 روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
31 121728 روانشناسي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
32 121810 مدیریت دولتی 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
33 121820 مدیریت بازر گانی 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
34 121832 جهانگردی 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
35 121845 مدیریت صنعتی 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
36 1218887 گردشگری 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
37 121910 فلسفه وكلام اسلامي(گرايش فلسفه اسلامي) -
38 122030 الهيات ومعارف اسلامي-فلسفه و كلام اسلامي -
39 122113 علوم اقتصادي (نظري ) 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
40 122126 علوم ا قتصادي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
41 122133 اقتصاد 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
42 122215 پژوهشگري اجتماعي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
43 122216 تعاون و رفاه اجتماعي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
44 122217 روابط عمومی 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
45 122220 علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی -
46 122222 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
47 122224 جامعه شناسی 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
48 122230 علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ) 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
49 122259 علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه) 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
50 122261 علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي) 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
51 122310 حقوق 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
52 122420 علم اطلاعات ودانش شناسي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
53 122910 تاريخ 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
54 122913 تاريخ-تاريخ ايران اسلامي 1397/12/18 - 8:40 مشاهده
55 123111 علوم سياسي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
56 123411 مديريت دولتي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
57 123511 مديريت بازرگاني 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
58 123811 مديريت صنعتي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
59 123911 مديريت جهانگردي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
60 131112 مهندسي مديريت اجرايي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
61 131212 مهندسي مديريت پروژه 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
62 131316 مهندسي عمران 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
63 131412 مهندسي صنايع 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
64 131510 مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سيالات 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
65 131517 مهندسي مكانيك 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
66 131710 مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
67 131713 مهندسي شيمي گرايش صنايع پالايش، پتروشيمي و گاز 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
68 131714 مهندسي پليمر - صنايع پليمر 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
69 131715 مهندسي شيمي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
70 131724 مهندسي پليمر 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
71 131910 مهندسي برق - گرايش قدرت 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
72 131912 مهندسي برق - گرايش كنترل 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
73 131917 مهندسي برق 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
74 132210 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
75 132211 مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
76 132213 مهندسي كامپيوتر گرايش فناوري اطلاعات 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
77 132217 مهندسي كامپيوتر 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
78 141119 علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
79 141121 مهندسي علوم كشاورزي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
80 141122 مهندسي مديريت وآباداني روستاها 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
81 141123 مهندسي آب وخاك 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
82 141124 مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
83 141126 مهندسي كشاورزي - اقتصادكشاورزي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
84 141130 مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي گرايش زراعت 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
85 141131 مهندسي منابع طبيعي شيلات(تكثير و پرورش آبزيان) 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
86 141132 مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
87 141135 مهندسي شيلات 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
88 141136 علوم و مهندسي محيط زيست 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
89 141139 ترويج و آموزش كشاورزي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
90 141141 علوم و مهندسی شیلات 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
91 141313 مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
92 141314 اقتصاد كشاورزي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
93 141410 مهندسي كشاورزي-آب 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
94 141411 علوم و مهندسي آب 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
95 141511 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
96 151112 مهندسي فناوري اطلاعات 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
97 151113 مهندسي كامپيوتر- نرم افزار 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
98 151114 علوم كامپيوتر 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
99 151115 مهندسي كامپيوتر(سخت افزار) 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
100 171215 علم اطلاعات و دانش شناسي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
101 181310 مهندسي شهرسازي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
102 181410 مهندسي معماري 1397/11/16 - 10:14 مشاهده
103 181510 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 1397/11/16 - 10:14 مشاهده